Játékszabályzat

Karbantartási akció!

Vásároljon az akcióban résztvevő 14 termék közül és vásárlása után nettó 30 000 Ft-onként ajándékkupont kap. Minden kupon nyer!  Kaparja le a szelvény kaparós felületét, hogy megtudja, mit nyert!

Ajándékát következő látogatása alkalmaával (de legkésőbb két hét múlva) átveheti a vásárlás helyén.

További információért forduljon viszonteladó partnereinkhez vagy írjon e-mailt az eszter.harmath@henkel.com e-mail címre.

 

Henkel Magyarország Kft. által szervezett „Loctite nyereményjáték” hivatalos játékszabálya

1. A játék szervezője

A „Loctite nyereményjáték” játék (a továbbiakban „Játék”) szervezője a Henkel Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, Dávid F. u. 6.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-307515; (a továbbiakban: „Szervező").

2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik illetve bármely vállalkozás, ami Magyarországon székhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez.

A Játékból ki vannak zárva:

• a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói, illetve azok érdekeltségi körében működő vállalkozások;

• a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói, illetve azok érdekeltségi körében működő vállalkozások;

• azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói, illetve azok érdekeltségi körében működő vállalkozások;

• azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából illetve azok érdekeltségi körében működő vállalkozások.

3. A Játék és a kuponok beváltásának időtartama

A Játék 2018. október 1. napjától 2018. november 30. napjáig tart. A kuponok beváltása 2018. október 1. napjától 2018. december 15. napjáig, illetve a készlet erejéig tart. Amennyiben a Játékos által megjelölt ajándék már nincs készleten, részére a Szervező helyettesítő terméket ajánl fel.

4. A Játékban résztvevő termékek

A Játékban az I. sz. mellékletben található Szervező által forgalmazott, a Játék időtartama alatt Magyarországon vásárolt termékek vesznek részt. A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek és közvetlenül a Szervezőtől vásárolt termékek nem vesznek részt.

5. A nyerésre való pályázat menete:

A Játékban az a személy vehet részt, aki a Játékban részt vevő, 4. pont alatti terméket vásárol a Játék időtartama alatt valamely magyarországi üzletben. Minden nettó 30 000 Ft értékű vásárlás után egy

kupon gyűjthető. A Játékos a vásárláskor kérje el a kupont a pénztárnál. A kupon megjelölt részét lekaparva felfedésre kerül, hogy a Játékos a 6. pont alatti ajándékok közül, melyiket nyerte meg.

A beváltás úgy történik, hogy a kuponon szereplő nyereményt a vásárlás helyén, a pénztárnál be kell mutatni. A nyeremény ezt követően 1 hónapon belül vehető át ugyanebben az üzletben a vásárlással kapott kupon(ok) illetve a Játékos adataival (név, cím, esetlegesen: e-mail cím, telefonszám) kitöltött átvételi elismervény ellenében. A vásárlást igazoló blokkot/számlát meg kell őrizni, mert a beváltani kívánt ajándékra való jogosultságát ez igazolja. A blokk/számla akkor alkalmas a vásárlás, és egyben az ajándékra való jogosultság igazolására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás az akciós időtartamban, az akcióban résztvevő kereskedelmi egységek egyikében történt, és hogy a vásárlás tárgya a 4. pont alatti termék volt.

Az ajándék átvételére az jogosult, aki a nyerő kupont az üzletbe visszajuttatja, valamint az átvételi elismervény kötelező mezőit megfelelően kitölti.

Szervező az ajándékok átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Csak olyan pályázatot áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a Játékos személye egyértelműen beazonosítható. Az átvételi elismervény nem megfelelő, illetve hibás kitöltéséért Szervező nem felel.

A bármilyen módon hamisított vagy manipulált kuponok érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban résztvevő kuponok érvényességével, valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a pályázat tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. Minden ajándék átvételének feltétele az érvényes pályázat megadott címre és határidőre történő eljuttatása.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon Játékosokat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.

6. Ajándékok

500 db Loctite 401 3g

200 db Loctite SF 7850 400 ml

300 db Teroson VR 320 300 g

200 db bögre

100 db mobiltöltős passtartó

50 db pendrive

50 db kulacs

30 db baseball sapka

20 db 5 000 Ft értékű Edenred vásárlási utalvány

Fődíj: 1 db iPad

Amennyiben a Játékos által megjelölt ajándék már nincs készleten, részére a Szervező helyettesítő terméket ajánl fel.

Az ajándékok pénzre és más ajándékra át nem válthatók.

Az ajándékokat átvevő Játékos az ajándékkal kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között az ajándék gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét az ajándék átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint az ajándék használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy az ajándékok átadására az ajándékok átvételére nyitva álló határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a játékosok bármelyike nem tesz eleget, és így az ajándék időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint az ajándék átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen Játékos esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint az ajándék átvételére kizárólag a Játékos törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

7. Az ajándékra való jogosultság ellenőrzése

Szervező a beérkezett kuponok és elismervények alapján ellenőrizheti az ajándékra való jogosultságot, melynek keretében bekérheti a Játékostól a vonatkozó vásárlások számláit. Ez esetben a Játékos az e-mailben kapott értesítést követően küldje vissza az eredeti blokkot/számlát vagy annak másolatát nevével, címével, telefonszámával „Loctite nyereményjáték" jeligével ellátva az értesítést követő 15 napon belül a következő címre: Henkel Magyarország 1519 Budapest, Pf. 429. Más beküldési módot a Szervező nem fogad el.

A vásárlást igazoló blokkok/számlák beérkezését követően a Szervező ellenőrzi annak valódiságát és eredetiségét.

Csak olyan nyerést igazoló blokkot/számlát, vagy annak másolatát áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a termékek megvásárlásának időpontja a Játék időtartamára esik és korábbi, mint a Játékos pályázatának beérkezésének időpontja és egyértelműen beazonosíthatók rajta a megvásárolt termékek megnevezései. A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló szelvények érvénytelenek, és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő, vásárlást igazoló szelvények érvényességével valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a vásárlást igazoló szelvények tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

8. Adózási kérdések

Az ajándék esetleges adóvonzatait a Szervező viseli.

A Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

Az ajándék megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

9. Adatkezelés

Adatkezelő, az adatkezelés célja, jogalapja

A Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező, Henkel Magyarország Kft. (1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.) a Játék lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje. A *-gal jelölt adatok megadása a fenti cél elérése érdekében kötelező. E nélkül a nyeremény átvételére nincs lehetőség.

A Játékos külön hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy Henkel az elérhetőségi adatait (név, e-mail, esetleg telefonszám) valamint a tevékenységére vonatkozó adatot (célzott hírlevél esetén) direkt marketing levelek (termékértesítők, szakmai rendezvényre/előadásra szóló meghívók, akciós hírlevelek) küldése céljából kezelje.

Az adatkezelés feltétele az Ön hozzájárulása. A hírlevélre való feliratkozás önkéntes.

Adatkezelés időtartama

Amennyiben hírlevünkre nem iratkozik fel, úgy adatait a Játék lebonyolítását követő 6 (hat) hónap elteltével töröljük. Hírlevélre történő feliratkozás esetén elérhetőségi adatait a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hírlevél küldéssel kapcsolatos marketing tevékenység fennállásáig kezeljük.

Önt megillető jogok

Fenti hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését a következő elérhetőségeken: Henkel Magyarország Kft. Általános Ipar, hírlevél (1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.; e-mail: henkel.magyaroszag@henkel.com). Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén az illető személyes adatait töröljük az adatbázisból. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az Önről tárolt személyes adatokról további tájékoztatást is kérhet, valamint kérheti az azokhoz való hozzáférést és azok helyesbítését. Továbbá amennyiben azok feltételei fennállnak, kérheti az adatkezelés korlátozását és azt, hogy adatait Önnek vagy egy másik adatkezelőhöz továbbítsuk (adathordozhatósághoz való jog). Ilyen irányú kéréssel kérjük, hogy forduljon hozzánk a fenti elérhetőségek valamelyikén.

Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

10. Vegyes rendelkezések:

A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

A Játékról szóló információk megtalálhatók a boltokban elhelyezett ismertető anyagokon. A részletes játékszabályzat elérhető a (www.tryloctite.hu) honlapon.

Budapest, 2018. szeptember 28.

HENKEL Magyarország Kft.

Szervező

HASZNOS LINKEK ÉS LETÖLTÉSEK